ពាក្យសុំចុះឈ្មោះធ្វើតេស្តសមត្ថភាព

ឈ្មោះកន្លែងធ្វើការ តួនាទី ឆ្នាំចូលបម្រើការងារ ឆ្នាំបញ្ចប់ការងារ
ឈ្មោះគ្រឹះស្ថានសិក្សា ជំនាញឯកទេស ឆ្នាំចូលរៀន ឆ្នាំបញ្ចប់រៀន
Close