• កម្មវិធីការពាររបាយការណ៍ និងសារណា លើកទី២ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (ZOOM Cloud Meeting)របស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង/សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស ជំនាន់ទី៧ ឆ្នាំទី២ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ/បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ជំនាន់ទី៣ និងទី៤ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២១។

    No video