ប្រវត្តិវិទ្យាស្ថាន

  • មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តតាកែវបង្កើតឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៩៣។
  • ឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ ដោយមានការឧបត្ថម្ភពីគម្រោង ILO។
  • នៅខែកក្កដាឆ្នាំ១៩៩៨ក៏បានផ្ទេរការងារនេះមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តនៃក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។
  • ឆ្នាំ២០០៤មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តតាកែវបានផ្ទេរមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ។
  • នៅឆ្នាំ២០១៤មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តតាកែវត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជា វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។
  • វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ ស្ថិតនៅក្រោមការ គ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាវិជ្ជាជីវៈ
  • វិទ្យាស្ថានត្រូវបានប្រែក្លាយមកពីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តតាកែវ តាមអនុក្រឹត្យលេខ១១៨អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។
  • វិទ្យាស្ថានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ចាប់ពីកម្រិតវិញ្ញាបនបត្ររយៈពេលខ្លី រហូតដល់កម្រិតបរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា ដល់ក្រុមគោលដៅរួមមាន ជនជាតិភាគតិច ជនក្រីក្រ ជនពិការ ស្រ្តីមេមាយ ទ័ពរំសាយ អ្នកបាត់បង់ការងារជនទំនេរគ្មានការងារធ្វើ និងសិស្សបោះបង់ការសិក្សា ឬគ្មានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងសាធារណៈជនទូទៅ ក្នុងរូបភាពនៃការផ្តល់អាហារូបករ

- RPITST was established in 1993 and it was known  as Takeo Provincial Training Center (TPVC) which was supported by International Labor Organization (ILO).

- In 1998, it was transferred to be under the authority of  Takeo Provincial Department of Education, Youth and Sport.

- In 2004, if was transferred to be under the authority of Takeo Provincial Department of Labor, and Vocational Training.

- In 2012, TPVC has expanded to provide training from Vocational Certificate to as short course training to long term training ( Certificate level 1,2,3 and Higher Diploma and/or Associate Degree ).