• ២៥ សីហា  ២០២៣: លោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត ឡុច ល័ក្ខស្មី បានធ្វើបាឋកថាស្តីពី«ចំេណះដឹង និងការព្រងឹងសមត្ថ????ពេ????ក្នុងបរិបថសង្គមបច្ច» ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។

    No video