• ដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ មូលនិធិ Eurasia (Eurasia Foundation, Tokyo Japan) 

   

  នាថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោក ធូ សុភាព នាយកវិទ្យាស្ថាន បានធ្វើបាថកឋាដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ ដើម្បីសិក្សាឈ្វេងយល់បន្ថែមស្តីពី


  ១-ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និង

  ២​-សារៈសំខាន់ ធីវ៉េត (TVET) និងការរួមចំណែករបស់វាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

       - ធីវ៉េត (TVET) ជំនាញពិត ជីវិតប្រសើរ! 

      - មនុស្សម្នាក់ ជំនាញមួយ!

      - រៀនធីវ៉េត (TVET) ក្លាយជាថៅកែ!

  No video