• ក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយគម្រោងមូលនិធិ Eurasia (Eurasia Foundation, Tokyo Japan):

     

    ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ លោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យ ឡុច ល័ក្ខស្មី ទីប្រឹក្សារបស់មូលនិធិ Eurasia ប្រចាំអាស៊ី បានធ្វើបាថកឋាស្តីពី «ចំណេះដឹង និងការពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងបរិបថសង្គមបច្ចុប្បន្ន» ដល់និស្សិត វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។

     

    Thanks Eurasia Foundation for helping us!

    No video