• ក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយគម្រោងមូលនិធិ Eurasia (Eurasia Foundation, Tokyo Japan):

    រសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ណាក់ ពៅ នាយករង នាយកដ្ឋានកិច្ចការអាស៊ាននៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយ និងកិច្ចការបរទេស ក្រសួងការពារជាតិ បានធ្វើបាថកឋាស្តីពី «ការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន និងបញ្ហាប្រឈម» ដល់និស្សិត វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។


    Thanks Eurasia Foundation for helping us!

    No video