• ដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិ Eurasia ( Eurasia Foundation, Tokyo Japan)

    ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ប៉ាន់ ណូរ៉ា បានអញ្ជើញធ្វើបាឋកថាស្តីពី «សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍» ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។

    No video