• ដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិ Eurasia ( Eurasia Foundation, Tokyo Japan)


    ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ លោក ផាន់ ហេង នាយករងវិទ្យាស្ថាន បានអញ្ជើញធ្វើបាឋកថាស្តីពី «The Roles of English in ASEAN Context» ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។

    No video