• ដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិ Eurasia ( Eurasia Foundation, Tokyo Japan)


    ថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ Professor:  Dim Chanthan, Official of General Department  

    of Taxation, Law Office បានអញ្ជើញធ្វើបាឋកថាស្តីពី «ប្រព័ន្ធពន្ធដាកម្ពុជា Cambodian Tax System» ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។

    No video