• ដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិ Eurasia ( Eurasia Foundation, Tokyo Japan)


    ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២  Ms. Jennifer Meszaros is an Aviation International Consultant based in Cambodia បានអញ្ជើញធ្វើបាឋកថាស្តីពី « PROFESSIONAL DEVELOPMENT» ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។

    No video