• ០៧ តុលា ២០២២: ទទួលស្វាគមន៍ ពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូអាល្លឺម៉ង់ Mr.Dirk Smelty,Project Manager គម្រោង The Cambodian-German Vocational Training Parnership Project, Mrs. Viola Meier-Quade TVET-Expert និងលោក គឹម សាយ អញ្ជើញមកពី CAMFEBA។ អរគុណសម្រាប់អនុសាសន៍ ការលើកសរសើររបស់ ជំនាញការទាំងពីរ????????។

    No video