• រសៀល ថ្ងៃទី១៧  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ លោកសាស្រ្តាចារ្យ ធួក សំនឿន បានធ្វើបាឋកថាស្តីពី ”Inspiring Youths To Improve Soft Skills for Developing Our Communities” ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។


    #ក្រោមគម្រោងឧត្ថម្ភគាំទ្រដោយមូលនិធិ Eurasia មកពីទីក្រុងតូខ្យូ ប្រទេសជប៉ុន។

    Thankful to Eurasia, especially Japanese people ????❤️

    No video