• រសៀល ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ លោកបណ្ឌិត អែម យុទ្ធា Dr. Em Yuthea បានធ្វើបាឋកថាស្តីពី ”ការលើកកម្ពស់ការបញ្ចូលជំនាញសម្រាប់ការងារដល់និស្សិតតាមរយៈភាពជាដៃគូរលើការងារជាមួយ STEM (ENHANCING COMPUTING STUDENT EMPLOYABILITY SKILLS THROUGH PARTNERSHIP WORKING IN STEM OUTREACH)” ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។


    #ក្រោមគម្រោងឧត្ថម្ភគាំទ្រដោយមូលនិធិ Eurasia មកពីទីក្រុងតូខ្យូ ប្រទេសជប៉ុន។

    Thankful to Eurasia, especially Japanese people ????❤️

    No video