• ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២:សកម្មភាពចែកវិញ្ញាបនបត្រដល់សក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាស្តីពី «ការឆ្ពោះទៅសម្រេចបានការរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនៅអាស៊ី: ការសិក្សាអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (Towards the Living Peaceful of An Asian Community: Technical and Vocational Education and Training (TVET) Study)» ក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រមូលនិធិ Eurasia ទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុន។


    Thanks Eurasia, Thanks Japanese People ????❤️

    No video