• អបអរសាទរពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមេជាងសំណង់

    ថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ វិទ្យាស្ថានបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង អ៊ីនស៊ី ស៊ីមេន (Chip Mong Insee Cement Corporation) បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមេជាងសំណង់ ដល់សិក្ខាកាមសរុប ៤០នាក់។

    No video