• ទីក្រុងបាងកក ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣: លោក ធូ សុភាព នាយកវិទ្យាស្ថាន និងលោក ផាន់ ហេង នាយករងវិទ្យាស្ថាន បានអញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ Eurasia Convention Bangkok 2023 នៅ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ប្រទេសថៃ។

    No video