• តាកែវ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣: លោក ធូ សុភាព នាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ បានធ្វើបាឋកថាស្តីពី «ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ នៅកម្ពុជា Technical and Vocational Skills Development of Youth to Further» ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថាន។

    កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិ EURASIA (EURASIA Foundation)❤️Thanks all Japanese people????

    No video