• ១៥ កញ្ញា ២០២៣: លោកសាស្រាចារ្យ Joon-Kon Chung បានធ្វើបាឋលថាស្តីពី «Why a New Community Now ? »ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។

    No video