•  ការធ្វើបាឋកថាស្តីពីប្រព័ន្ធពន្ធ  និងគោលនយោបាយពន្ធនៅកម្ពុជា Cambodian Tax System and Tax polycy ដោយលោកគ្រូ ឌឹម ចាន់ថន ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។ គម្រោងនេះទទួលបានការឧបត្ថមដោយមូលនិធិ EURASIA។

    No video