• ២៩ កញ្ញា ២០២៣: លោក ផាន់ ហេង បានធ្វើបាឋកថាស្តីពី «ASIAN Integration and the role of English Language Teaching» ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថាន ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិ EURASIA ជប៉ុន។

    No video