• រសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ទៀង វុធ្ឍី បានធ្វើបាឋកថាស្តីពី «ឈ្វេងយល់ពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម» ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថាន។

    No video